Търсене
Контакти
an image
Лаборатория за виртуална реалност
Технически Университет-София
бул. "Климент Охридски" №8

Tел.: +359 2 965 25 74
Мобилен: +359 884 06 99 96
Български (Bulgarian) English
Начало

Начало

Създадена през 2008 г. в Техническия университет София, благодарение на финансирането, получено от Министерството на образованието и науката (МОН), съвместните усилия на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ), германските партньори от изследователския център LESC (Lifecycle Engineering Solutions Center) към KIT(Karlsruhe Institute of Technology) и катедра АДП на Факултета за машиностроене и с подкрепата на Германската служба за академичен обмен DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst). Представлява звено с факултетен статут към ФаГИОПМ (фиг. 1), което  вече се е утвърдило като важна структурна единица в изградените  в Техническия университет София Интегриран университетски център за виртуално инженерство и Иновационен център за върхови  научни  постижения, развитие и трансфер на технологии. Лабораторията за виртуална реалност е единственото за момента място в България, в което се провежда систематична  изследователска работа и се предлага обучение в областта  на виртуална реалност и прилагането й за решаване на реални инженерни задачи с интердисциплинарен характер. Разполага с изграден кадрови потенциал от млади специалисти с квалификация в различни области (инженерни науки, информатика, психология) и уникални за страната техническо оборудване и програмни средства, съответстващи на установения технологичен и професионален стандарт в областта.