Търсене
Контакти
an image
Лаборатория за виртуална реалност
Технически Университет-София
бул. "Климент Охридски" №8

Tел.: +359 2 965 25 74
Мобилен: +359 884 06 99 96
Български (Bulgarian) English
Проекти » Имплицитни Свойства » Работни пакети

Работни пакети

Планираната работа е организирана в четири основни групи от задачи (работни пакети), както следва:

 

Работен пакет 1. Изследване и разработване на методи и алгоритми за описание, съхранение, свързване (mapping) и търсене на имплицитни свойства на виртуални обекти.

Този пакет обхваща проучването, анализът, класификацията, описанието и свързването (mapping) на имплицитните свойства на виртуални обекти. Включва следните задачи:

1.1. Проучване и анализ на съществуващите подходи за описание и представяне на свойствата на виртуални обекти.

1.2. Създаване на класификация на имплицитните свойства на виртуални обекти.

1.3. Разработване и изследване на методи и алгоритми за описание, съхранение, търсене и редактиране на имплицитни свойства на виртуални обекти.

1.4. Разработване и изследване на методи и алгоритми  за свързване (mapping) на структурата от данни, описваща имплицитните свойства със структурата от данни, представяща виртуалния свят.

Получените в рамките на изпълнението на този работен пакет резултати ще бъдат основа за успешната реализация на работни пакети 2 и 3.

 

Работен пакет 2. Изследване и разработване на методи и алгоритми за имерсивно представяне на имплицитни свойства на обекти в среда на виртуална реалност чрез използване на различни сензорни канали

Този работен пакет обхваща задачите за изследване на принципите и техниките за представяне на свойствата на виртуалните обекти (в частност на имплицитните свойства) във виртуалната среда, както следва:

2.1.  Проучване и анализ на съществуващите принципи, инструменти  и сензорни канали за имерсивно представяне на свойствата на виртуални обекти.

2.2. Създаване на методи и алгоритми за имерсивно представяне на имплицитни свойства на виртуални обекти чрез подходящо единично или комбинирано въздействие на няколко сензорни канала.

2.3. Разработване на методи и алгоритми за представянето на имплицитни свойства на виртуални обекти и директното им редактиране във виртуалната среда.

Разработените методи и алгоритми по работен пакет 2 ще бъдат валидирани и верифицирани в работен пакет 4.

 

Работен пакет 3. Изследване на възможностите за подобрено взаимодействие с “допълнените” (информационно-разширени) виртуални обекти в среда на виртуална реалност и методите за тяхното директно  модифициране.

В рамките на този пакет ще бъдат проведени експерименти за определяне на приложимостта на различни методи и техники за подобрено взаимодействие с допълнени с имплицитни свойства виртуални обекти, включително и тяхната промяна директно във виртуалния свят. Предвижда се изпълнението на следните задачи:

3.1. Използване на различни заместващи сензорни стимули и комбинации от тях за разширяване на информационното съдържание, предавано от виртуалните обекти.

3.2. Експериментално изследване на възможностите за интегриране на методите за редактиране и представяне на имплицитни свойства на виртуални обекти в среда за виртуална реалност.

Разработените методи и алгоритми по работен пакет 3 ще бъдат валидирани верифицирани в работен пакет 4.

 

Работен пакет 4. Изграждане на демонстратор (testbed) за валидиране и верифициране.

В този работен пакет се предвижда създаване на демонстратор за валидиране и верифициране на разработените в работни пакети 1 -3 подходи, методи и алгоритми чрез избрани примери от областта на инженерните науки и медицината. Изграждането на демонстратора ще бъде базирано на методологията на програмата FIRE на Европейската комисия. Формулирани са следните задачи:

4.1. Дефиниране на критерии и методология за тестване. Разработване на тестови примери за валидиране и верифициране на създадените алгоритми.

4.2. Проектиране и създаване на демонстратор (testbed) за валидиране и верифициране на разработените методи и алгоритми.

4.3. Експериментално изследване чрез използване на изградения демонстратор на конкретни практически примери от областите на инженерните науки и медицината.

4.4. Анализ на резултатите от експериментите и настройване на разработените алгоритми с цел оптимизиране на тяхната функционалност.

Резултатите от работен пакет 4 служат за коригиране на създадените в работни пакети 1 и 2 методи и алгоритми и за настройване и оптимизиране на подобрените техники за взаимодействие с допълнените с имплицитни свойства виртуалните обекти,  разработени в работен пакет 3.

Задачите, свързани с управлението на проекта, както и разпространението, популяризирането и практическото използване (exploitation) на получените резултати са описани в отделни параграфи.