Търсене
Контакти
an image
Лаборатория за виртуална реалност
Технически Университет-София
бул. "Климент Охридски" №8

Tел.: +359 2 965 25 74
Мобилен: +359 884 06 99 96
Български (Bulgarian) English
Проекти » Имплицитни Свойства » Работни пакети » Работен Пакет 4

Работен Пакет 4

Изграждане на демонстратор (testbed) за валидиране и верифициране


Задача 4.1: Дефиниране на критерии и методология за тестване. Разработване на тестови примери за валидиране и верифициране на създадените алгоритми

  • Дейност 4.1.1: Критериите и метриката за оценка на резултатите - анализиране на критериите и определяне на метриката за оценка на резултатите.
  • Дейност 4.1.2: Дефиниране на задачите за тестване.
  • Дейност 4.1.3: Необходими и достатъчни условия за оценяване на резултатите от експериментите - определяне на необходими и достатъчни условия за оценяване на резултатите от експериментите.

Резултати:

- Отчет за дефинираните критерии, методология за тестване и описание на тестовите примери

 


Задача 4.2: Проектиране и създаване на демонстратор (testbed) за валидиране и верифициране на разработените методи и алгоритми.

  • Дейност 4.2.1: Архитектура на системата за стимулиране на отделни сензорни канали - избор на подходяща архитектура на системата и технически средства за стимулиране на отделни сензорни канали.
  • Дейност 4.2.2: Интегриране на готови програмни средства с проектирани и реализирани софтуерни модули - интегриране на избрани готови програмни средства с проектирани и реализирани софтуерни модули за осигуряване на функционалността на демонстратора

Резултати:

- Описание на избраната системна архитектура и използваните, проектирани и реализирани софтуерни модули

- Демонстратор

 


Задача 4.3: Експериментално изследване чрез използване на изградения демонстратор на конкретни практически примери от областите на инженерните науки и медицината.

  • Дейност 4.3.1: Експериментални сценарии и планирани експерименти  за решаване на инженерни проблеми - съставяне на експериментални сценарии и провеждане на планирани експерименти за решаване на инженерни проблеми, свързани с имерсивно представяне на якостни, топлинни, повърхнинни и др. имплицитни свойства на обектите.
  • Дейност 4.3.2: Експериментални сценарии и планирани експерименти в областта на медицинската диагностика - съставяне на експериментални сценарии и провеждане на планирани експерименти в областта на медицинската диагностика и лечение на базата на въздействие на магнитни  полета.
  • Дейност 4.3.3: Кооперативна работа в среда на виртуална реалност - експериментиране и изследване на възможностите за кооперативна работа в среда на виртуална реалност с партньорите в проекта от Технологичен Институт Карлсруе (K.I.T.), Германия.

Резултати:

- Отчет за проведените експерименти за решаване на инженерни проблеми, за представяне на свойства на магнитни полета от областта на медицинската диагностика и кооперативната работа в среда на виртуална реалност

 


Задача 4.4: Анализ на резултатите от експериментите и настройване на разработените алгоритми с цел оптимизиране на тяхната функционалност.

  • Дейност 4.4.1: Оценка на потенциала за практическа приложимост - изготвяне на оценка на потенциала на разработените подходи, методи и алгоритми за практическа приложимост.

Резултати:

- Отчет за проведените експерименти и оценка на потенциала за практическа приложимост