Търсене
Контакти
an image
Лаборатория за виртуална реалност
Технически Университет-София
бул. "Климент Охридски" №8

Tел.: +359 2 965 25 74
Мобилен: +359 884 06 99 96
Български (Bulgarian) English
Проекти » Имплицитни Свойства

Имплицитни Свойства

Имплицитни или „неявни” са онези свойства на обектите, които не могат да бъдат усетени от наблюдателя чрез неговите сетива (като намагнитване, радиация, влажност). За изследването на тези свойства е необходимо използване на допълнителни средства, които разширяват допълнително диапазона на сетивност на отделните сензорни канали на наблюдателя. Обичайният подход за създаване на виртуални обекти се работи само с ограничени набор от техни експлицитни свойства (основно геометрични, структурни и топологични характеристики ). Добавянето на имплицитни свойства, изборът на подходящи комбинации от стимули през различни сензорни канали за тяхното ефективно предаване към наблюдателя и възможността за промяната им директно във виртуалния свят ще промени тази ситуация по начин, който може да доведе до нарушаване на общоприетите практики в различни научни направления, позволявайки на виртуалната реалност да разгърне потенциала си като средство за комплексно представяне на пълното пространство на свойствата на моделираните обекти, респективно ще разшири значително информацията, която наблюдателят получава при изследването на обектите във виртуалната среда. В рамките на предложения проект се предвижда комплексно изследване на подходите и методите за описание и представяне на имплицитни свойства на обектите в среда на виртуална реалност с цел подобряване на имерсивното им възприятие и допълване на информационното им съдържание. Практическата проверка на разработените решения ще бъде извършена със специално създаден за целта демонстратор. Валидираните  в рамките на проекта резултати ще окажат съществено влияние върху развитието на изследователската работа и технологиите за представяне на информация и имат добър потенциал за трансфер в индустрията и ежедневния живот на обществото.