Търсене
Контакти
an image
Лаборатория за виртуална реалност
Технически Университет-София
бул. "Климент Охридски" №8

Tел.: +359 2 965 25 74
Мобилен: +359 884 06 99 96
Български (Bulgarian) English
Проекти » Имплицитни Свойства » Публикации

Публикации

Основният принос на предложения проект, а именно създаването на механизъм и метод за описание и представяне на имплицитни свойства на обектите в среда на виртуална реалност с цел подобряване на имерсивното им възприятие и допълване на информационното им съдържание има потенциал за значително влияние върху бъдещото развитие на изследователската работа и на технологиите за представяне на информация в инженерните науки и медицината.

В рамките на проекта се очаква получаване на научни и приложни резултати в областта на информатиката, софтуерното инженерство, компютърната графика, CAD, инженерните науки и медицината. По-съществените от тях са:

  • Класификационна схема на имплицитните свойства на виртуалните обекти;
  • Структура от данни за съхранение на свойствата на виртуалните обекти, методи и алгоритми за търсене и редактиране на елементи в структурите данни със свойства на виртуалните обекти;
  • Система от правила, методи и алгоритми за свързване (mapping) на имплицитни свойства към виртуални обекти;
  • Механизъм за представяне на мултисензорни стимули описващи експлицитните и имплицитни свойства на виртуалните обекти;
  • Разширение на потребителския интерфейс на системата за виртуална реалност за постигане на подобряване на степента на имерсивност чрез осигуряване на възможност за взаимодействие с представянето на имплицитните свойства на обектите.

След тяхното валидиране, изброените тук резултати имат добър потенциал за технологичен трансфер в промишлеността и медицината  под формата на бъдещи комерсиални имплементации, по-специално за целите на проектирането и разработването на нови изделия, както и в областта на медицинската диагностика, което може да осигури значително конкурентно предимство, особено на малките и средни предприятия в условията на стагниращ и трудно предвидим пазар.

Получените в рамките на проекта резултати могат да бъдат използвани за трансфер на знания и в различни области на обществения сектор, като например медицинското обслужване, образование, маркетинг и др.

Използването на принципите, методите, моделите и механизмите, разработени в рамките на проекта в срещаните в ежедневието ИТ-системи и средства, например продуктови конфигуратори, медицински диагностични уреди, технически устройства, ще промени положително ефективността на работа и ще подобри качеството на живот на хората.

Изследователският екип възнамерява да публикува резултатите и по този начин на да ги сподели с по-широка аудитория и да обяви разработените методи и средства на международната научна общност.