Търсене
Контакти
an image
Лаборатория за виртуална реалност
Технически Университет-София
бул. "Климент Охридски" №8

Tел.: +359 2 965 25 74
Мобилен: +359 884 06 99 96
Български (Bulgarian) English
Проекти » Имплицитни Свойства » Методология

Методология

За да бъде постигната основната цел на предложения проект е изготвен общ методологичен план за изпълнение на задачите и дейностите му и са формулирани четири основни групи от задачи (работни пакети), свързани с провеждане на научни изследвания, експериментална работа, валидация и верификация чрез подходящо избрани практически примери.

Изпълнението на задачите се предвижда да бъде реализирано в продължение на три години.

Работата по проекта се базира на идентифицирани изследователски проблеми, задълбочено проучване на състоянието на технологичната област и опита на участниците в проекта. Проектът ще бъде организиран в три основни направления (фиг. 4):

  1. Изследване и разработване на идентифицираните проблеми.
  2. Интеграция и имплементация на разработените методи и алгоритми.
  3. Валидиране на разработената концепция.

Тези четири основни групи дейности ще бъдат подкрепени от дейности по управление на проекта и разпространение на резултатите и използване на получените изследователски резултати.